Pravidla soutěže barva roku PANTONE 2018:

 

Pořadatelem: Quentin, spol. s r. o., IČ: 645 765 07, se sídlem Bělohorská 45, 169 00 Praha 6

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41423

(dále jen „pořadatel“)

 

I. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky v termínu od 13. 11. 2017 do vyhlášení "PANTONE barvy roku 2017" na webových stránkách: www.pantone.com/color-of-the-year, nejpozději však do 3. 12. 2017 včetně  prostřednictvím formuláře na www.quentin.cz/produkty/pantone/soutez.html

 

II. Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

 

III. Mechanika soutěže a určení výherců:

Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní web, kde vyplní požadované údaje v rozsahu:

jméno, příjmení,

e-mailová adresa,

ulice, č. p., PSČ, město,

a svůj tip na barvu roku 2018

 

následně potvrdí souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů, a takto řádně vyplněný formulář odešle pomocí tlačítka "Odeslat", pořadateli soutěže. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení vyplněného formuláře pořadateli soutěže a bude o tom informován potvrzujícím e-mailem.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou, další pokusy budou ze soutěže vyřazeny.

 

IV. Výhry v soutěži:

1 ks Fitbit Surge, černý

1 ks iPod nano 16GB, stříbrný

1 ks Fitbit Charge, černý

1 ks iPod shuffle 2GB růžový

2 ks iPod shuffle 2 GB modrý, zlatý       2 ks JBL Clip+ červený a modrý

3 ks Blok + vizitkář Pantone

 

V. Vyhodnocení a předání cen:

Výhru získá 9 účastníků soutěže, kteří tipnou nejpřesněji "PANTONE barvu roku 2017". Pořadí výherců bude určeno hodnotou ∆E mezi vyhlášenou a tipovanou barvou, přičemž nižší hodnota vítězí. V případě shody hodnoty ∆E se lépe umístí výherce s dřívějším časem doručení soutěžního formuláře.

Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu. Výhry budou výhercům zaslány na doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky, kterou výherci uvedli do soutěžního formuláře.

Skutečnost, že se účastník stal výhercem v soutěži, mu bude sdělena e-mailem na adresu, kterou účastník vyplnil do formuláře, do 14 pracovních dnů od vyhlášení barvy roku 2017 (na stránkách www.pantone.com/color-of-the-year). Výhry bude výhercům odeslány na adresu, kterou vyplnili do soutěžního formuláře, nejpozději do 14 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

 

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

Odesláním soutěžního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením poskytnutých osobních do databáze pořadatele, a s jejich případným zpracováním pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. Zaškrtnutím políčka v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje účastník souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

 

VII. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže a je oprávněn soutěž  změnit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně - formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.quentin.cz/produkty/pantone/pravidla-souteze.html

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.