Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť
Produkce, správa dokumentu
a kontrola práce

Doplňky pro QuarkXPress
platforma Mac OS

Bundler XT
Doplněk pro QuarkXPress, který umí zapakovat do jediného archívu vše potřebné (fonty, grafika, nastavení prostředí) pro úspěšný přenos quarkovského dokumentu na jiný počítač. Doplněk umí připravovat k expedici i více souborů najednou. K balíku je možné přiřadit i speciální instrukce pro cílové pracoviště týkající se nastavení, média, a podobně.
Bundler XT
Preflight Pro
Kontroluje dokumenty ve formátech QuarkXPress 3.32 - 4.11, Adobe Acrobat nebo Reader 3.0.1-4.x, PageMaker 6.5, Illustrator 6.0 až 9.0, Photoshop 3.0 či novější a Macromedia FreeHand 5.5 a novější. Možnost jednoduchého nastavení různých úrovní kontroly (Job Jacket), výsledky jsou zobrazeny ve speciálním okně, z kterého lze přecházet přímo do problematických míst. Pro zadanou složku lze kontrolu dokumentů automatizovat.

Zpracovávat lze soubory QuarkXPressu, PageMakeru, Illustratoru, Photoshopu, FreeHandu a Multi-Ad Creatoru. Na interní úrovni dokáže dále Preflight Pro rozpoznat a korektně zpracovat (kontrolovat) i obrázky a fonty v nejrůznějších formátech. Klíčovým místem rozhraní Preflight Pro je tzv. Job Jacket. Jedná se o okno, ve kterém uživatel určuje soubory ke kontrole a poté je zde kontroluje, komprimuje, převádí do PDF atd. Ke vložení dokumentů zde lze použít funkci drag&drop, a tak snadno naráz přetáhnout z prostředí operačního systému do Job Jacketu i větší počet souborů. Jinou formu výběru pro zpracování nabízí použití horkých složek, o kterém budeme blíže psát na jiném místě tohoto článku.

Po určení souborů je možno spustit samotnou kontrolu. Její výsledek roztříděný do kategorií (fonty, obrázky, barvy, trapping, ... - kontrolní možnosti pro každou z uvedených kategorií zde v podstatě odpovídají možnostem produktu FlightCheck společnosti Markzware, které jsme popsali v minulém dílu, tudíž je zde nebudeme detailněji znovu rozepisovat) je možno prohlížet v okně JobJacketu. Nalezené problémy lze přitom klasifikovat, či jinak řečeno, přefiltrovat do tří úrovní: Error (tedy problém bránící výstupu), Caution (problém, o kterém je dobře vědět, neboť by mohl výstup znehodnotit) a Ignores (v podstatě jen hlášení stavu určitého prvku, nemající vliv na výstup). Zmíněná klasifikace problémů je pak užita při výpisu problémů do tzv. reportu (pro obrazovku či tisk). Ten lze dále členit nejrůznějšími dalšími způsoby, například podle libovolné kombinace vybraných souborů či stránek.

Soubor uvedených klasifikací problémů je ukládán v podobě tzv. profilu. Ten může být vytvořen pro různé výstupní zařízení, aplikaci, workflow apod. - součástí dodávky produktu jsou profily například pro XPress a PageMaker.

K odstraňování nalezených problémů slouží tzv. Pilot. Ten funguje podobně jako spell-checker - poté, co uživatel zvolí problém, provede Pilot otevření dokumentu v jeho původní aplikaci, v případě XPressu a PageMakeru se pak přemístí na inkriminovanou pozici v dokumentu. Po opravě se uživatel vrátí do prostředí Preflight Pro, odkud spustí další opravu, tímto způsobem lze postupně opravit všechny chyby.

Po kontrole následuje fáze přípravy souborů pro výstup, označovaná obecně jako Collect. Ta shromáždí všechny potřebné fonty a obrázky (včetně OPI v náhledovém i finálním rozlišení) do jediné složky nebo archivu ve formátu StuffIt. Možná je rovněž segmentace balíku pro určený typ přenosového média (např. 100 megabytový ZIP disk apod.). K zásilce lze dále přibalit údaje v podobě job-tiketu. Určit zde lze například kontaktní informace, způsob distribuce, parametry výstupního média či instrukce pro obsluhu výstupního zařízení.

Preflight Pro obsahuje podporu workflow postavených na PDF. Vychází z názoru, že bezproblémovější PDF dokument vznikne, jsou-li nejprve zkontrolovány jeho podkladové soubory. Uživatel tedy nejprve provede preflight těchto podkladů způsobem naznačeným výše, a poté spustí z prostředí Preflight Pro generování PDF dokumentu. To začíná vygenerování postscriptového souboru, který je poté převeden do PDF pomocí Adobe Distilleru. Činnost Distilleru je přitom z Preflight Pro řízena prostřednictvím profilů, určujících různé typy výstupu (pre-press, web-publishing aj.). Vedle uvedené funkce pak ještě Preflight Pro samozřejmě nabízí i kontrolu již hotových PDF dokumentů.

Činnost Preflight Pro lze významným způsobem automatizovat užitím horkých složek. Každé takovéto složce lze přiřadit soubor kontrolních akcí, které mají být provedeny s jejím obsahem. Výsledky kontroly jsou roztříděny do složek úspěšného a neúspěšného výstupu, jejichž obsah lze opět automatizovaně dále zpracovat (vytisknout odpovídající reporty, po převodu provést výše popsaný Collect nebo převod do PDF, spustit určený AppleSript atd.). (Grafika on-line)

Preflight Pro
FlightAlert XT
Doplněk kontroluje dokument na výskyt případných chyb, které by mohly ohrozit jeho následné zpracování. Funkčnost doplňku je uživatelsky nastavitelná. Typicky zvládá například problematické RGB elementy, nesprávné barvy, TIFF soubory bez pozadí, přetečený text a podobně.
Samozřejmostí je možnost sbalení (Collect for Output) daného dokumentu spolu se všemi přidruženými soubory a nastaveními.
FlightAlert XT
Collect Pro
Umožní připravit a sbalit pro finální zpracování soubory různých aplikací (QuarkXPress 3.32 a vyšší, PageMaker 6.5 a vyšší, Illustrator 6.0 až 8.0, Freehand 5.5 a vyšší, Photoshop 3.0 a vyšší a Multi-Ad Creator2 1.0), včetně všech souborů fontů a obrázků. Výsledný balík zapakuje, přičemž je možné jednotlivé položky balíku dále prohlížet, ubírat i přidávat. Navíc je možné "přibalit" Job Ticket, což je soubor, který obsahuje informace pro cílové pracoviště.
Collect Pro
File Manager XT
Doplněk pro QuarkXPress umožňuje snadnou tvorbu, správu, prohledávání a další kontrolu quarkovských již existujících dokumentů, při tvorbě nových dokumentů je možné definovat a využít i nestandardních stránkových formátů. Volba "File Mover" umí přenést na stanovené místo dokument i se všemi přidruženými soubory (fonty, obrázky). Volba "Dokument Manager" umožňuje snadnou orientaci v dokumentech.
Navíc umožňuje vytvářet a spravovat hlavičku dokumentu s informacemi o tvůrci, projektu, datu vytvoření a poslední modifikace atp.
File Manager XT
BureauManager XT
Tento doplněk umí vytvářet reporty o dokumentu, přičemž je možné zvolit až ze 100 různých atributů dokumentů, mezi něž patří obecné informace o dokumentu, o atributech textových i obrazových rámečků, použitých písmech, barvách, stylech a mnoho dalších. Report Generator obsahuje 12 předdefinovaných reportů a každý z nich může být snadno upravován. Reporty se mohou tvořit buď pro každý použitý dokument, či pouze během procesu "kolektování" pro výstup. Jeho součástí je i Collect For Output (CFO). 
BureauManager XT
JobSlug
Tento doplněk (pro QuarkXPress 3.3x/4.x) přidá k dokumentu informace týkající se procesu jeho zpracování - o čase poslední úpravy a způsobu posledního výstupu, fontech a barvách, které byly v dokumentu užity. Lze rovněž zaznamenat údaje typu jméno klienta nebo číslo zakázky. Uvedené informace se automaticky updatují a je možné je zobrazit při tisku dokumentu.
JobSlug
TimeStamp
Další doplněk sloužící ke kontrole práce s dokumentem (pro QuarkXPress 3.3x/4.x). Umožňuje vkládat "razítka", která se automaticky updatují při uložení dokumentu. Takto lze vždy snadno zjistit, kdy byl dokument naposledy upravován. Možnost volby formátu razítka i zobrazených informací.
TimeStamp
Slugger/Tracker
Tento doplněk umožňuje účině sledovat a upravovat nejrůznější produkční informace o dokumentu.

Slugger se skládá se ze dvou částí. První - "Slugger", který je třeba zakoupit a nainstalovat na každou pracovní stanici a "Slugger Customizer", který je třeba v jedné kopii pro celou síť.
Tracker pak zvládá automatickou správu informací o všech quarkovských dokumentech v síti.
Slugger/Tracker
QC (Quality Control)
Jedná se o extenzi, jež kontroluje kvalitu a správnost všech d;ležitých věcí v quarkovském dokumentu. Kontroluje téměř vše. U textu lze kupříkladu kontrolovat nastavení přetisku, obtékání rámečku, několikanásobný tvrdý Enter, procentuální rozšírení textu, či zda je v dokumentu prázdný obrázkový rámeček, počet objektů na stránku apod. Po zkontrolování dokumentu je k dispozici paletka, kde se nachází soupis všech konfliktních objektů. Některé ne príliš složité chyby je schopna extenze jednoduše opravit (dvojité Entry nebo mezery) nebo pomocí nabídky vyvolá příslušné menu. Ač se může jednat o desítky různých parametrů, QC si s nimi poradí velice rychle a hlavně dobře. (Font)
QC
QC Collect
Doplněk zachovávající plnou přenositelnost souboru, díky kompletaci nejen obrázku, ale i tolik potřebných fontů. A tyto dvě funkce lze aplikovat nezávisle na sobě. S funkcí Merge jobs můžete zkompletovat do zvolené složky až několik souborů najednou, kde bohužel staré soubory nebudou přepsány novými, ale bude pro ně vytvořena úplně nová složka, což není vždy žádoucí. Dále také k použitým obrázkům můžete změnit vazbu ? cestu na zdrojový soubor. U fontu můžete využít klidně i jeden řez písma, nemusíte nechat kopírovat celý kufřík. (Font)
QC Collect
FlightCheck Classic/ FlightCheckCollect
Jedná se o samostatnou aplikaci, existující ve verzích pro Macintosh a Windows, určenou především k lokálnímu nasazení (resp. využití v rámci jednoho počítače a z něho dostupných síťových médií).

FlightCheck dokáže pracovat prakticky s jakýmkoli formátem, používaným v dnešním pre-pressu: PostScriptem, PDF a nejrůznějšími grafickými formáty, zejména však s nativními formáty pre-pressových aplikací (XPress, PageMaker, Illustrator, Photoshop, ...) a dokonce i formátem Microsoft Word. Jak lze poznat z kontrolních možností FlightChecku, problémy mohou být dnes s jakýmkoli formátem, a to často ani ne tak kvůli jeho nedokonalosti, jako spíše neznalosti či nedbalosti obsluhy, vytvářející daný podklad. Za výbornou vlastnost FlightChecku pak lze považovat to, že se všemi uvedenými formáty dokáže pracovat i bez přítomnosti odpovídající "mateřské" aplikace, ta je nicméně zapotřebí k úpravám problematických dokumentů.

Kontrolu jednoho nebo více souborů lze ve FlightChecku nejjednodušším způsobem spustit pomocí funkce Drag&Drop: uživatel přesune ikony požadovaných dokumentů do okna programu. FlightCheck poté provede zpracování takto zvolených souborů, které končí přehledným grafickým zobrazením hlášení o nalezených chybách. Funkce "Problems Layout" navíc umožňuje zobrazit náhledy jednotlivých stránek dokumentu s indikací umístění problémových prvků. U každé chyby je možno prostudovat její stručný i podrobný popis, tlačítko TrueFile Solutions pak nabídne poměrně obsáhlý návod k tomu, jak daný problém vyřešit. Dále je možno přímo z Flightchecku otevřít kontrolovaný dokument v přiřazené aplikaci a pak provést nezbytné úpravy.

FlightCheck dokáže kontrolovat přes 150 nejrůznějších typů problémů. Dokáže kontrolovat shodu verze daného dokumentu a určené aplikace: to samozřejmě značně eliminuje chyby vzniklé nekompatibilitami jednotlivých verzí. V případě QuarkXPressu dokáže také sestavit seznam extenzí, použitých pro tvorbu daného dokumentu. K dispozici jsou rovněž indikace jazyka dokumentu (pro eliminaci nesprávního dělení apod.), výpis charakteristik dělení a zarovnání a u XPressu i přehled nastavení typografických parametrů.

FlightCheck kontroluje přítomnost (v dokumentu a případně i vložených EPSF souborech) použitých fontů v systému, užití určitého typu fontu (Multiple Master, TrueType, non-Adobe aj.), nekorektní užití písmového stylu (chybějící font např. pro tučný řez apod.), nestandardní kódování a mnoho dalšího.

FlightCheck dokáže upozornit na prakticky jakýkoli problém spojený s linkovanými obrázky. Vedle toho umí upozornit na použití obrázku v určitém formátu či barevném módu. Odhaluje problémy spojené s užitím obrazových rámečků (zarovnání či rotace obrázku, bitmapové rámečky aj.) či tenkých čar, rozlišením, ořezovými cestami, OPI, trappingem, ...

Dále jsou kontrolována nastavení tiskového ovladače. - například rozlišení, tiskoví médium, screening, mód tisku (černobílý, v odstínech šedi, barevně atd.), typ výstupního souboru (binary, ASCII), separace, přesahy, dlaždicový tisk, tiskové značky aj.

Způsob provádění kontroly je libovolně konfigurovatelný prostřednictvím definování tzv. Ground Controls, což jsou uživatelem stanovené pravidla pro to, co v dokumentu kontrolovat (resp. označit za nežádoucí) a co ne. Sady těchto pravidel lze ukládat do souborů: uvedeným způsobem je tedy možno vytvářet různé kontrolní konfigurace, určené pro daný typ dokumentů, výstupního zařízení či pracoviště. Činnost programu lze pak ještě na Macovi dále automatizovat využitím AppleScriptu.

Kontrolou nasazení FlightChecku nekončí. Uživatel může dále využít funkci Collect for Output, která přibalí (do složky nebo komprimovaného souboru - možné je i "rozsekání", například pro přenos na disketách či CD-ROM) k dokumentu všechny požadované komponenty (fonty, extenze, preference, apod.) potřebné k jeho úspěšnému vytištění na jiném počítači, a sestaví tak kompletní balík, určený k přenosu do jiného prostředí. Uživatelé macovské verze mohou rovněž využít formulářů, připojujících k dokumentu informace popisující zakázku. (Grafika on-line)

FlightCheck
MarkzScout
Jedná se o samostatnou aplikaci, značně nenáročnou na instalaci i systémové zdroje, která umožňuje automatizované kontrolování a další zpracování pre-pressových souborů prostřednictvím pravidel a předem definovaných produkčních cest. Podle Markzware pak máme co do činění s "asistentem pro pre-pressové workflow".

Po spuštění programu se uživateli nabízí tzv. layout, ve kterém vytváří pomocí jednoduchých grafických prostředků workflow cesty. Ty lze nejlépe přirovnat k vývojovým diagramům, které jistě nejeden z nás zná díky hodinám informatiky na střední či vysoké škole. Využívá se zde tzv. actionpoints (určující způsob zpracování - akci), checkpoints (rozhodovací uzly) a hot folders (horké složky), které se propojují podle požadovaného způsobu zpracování. Pro rozhodování je přitom k dispozici více jak 300 různých pravidel, obdobných těm, které nabízí FlightCheck pro kontrolu fontů, barev, obrázků aj. Další pravidla lze vytvářet pomocí jednoduchého skriptovacího jazyka. K dispozici je řada předdefinovaných layoutů, které si uživatel může dále přizpůsobit ke svým účelům.

Poté co uživatel určí způsob zpracování, stačí do vytvořeného layoutu přetáhnout soubory (podporovány jsou obdobné formáty jako v případě FlightChecku) či složku, program pak sám zajistí všechny akce. K provádění operací je zde využít vlastní skriptovací jazyk MarkzOne, řídící stejnojmennou engine, jejíž pomocí je možno využívat funkce prakticky všech rozšířených pre-pressových aplikací (požadovaná aplikace musí být pochopitelně přítomná v systému), možné je také například využití akcí Photoshopu a samozřejmě i schopností FlightChecku. Součástí engine je dále objektově orientovaná databáze, do které se ukládají informace o zpracovaných dokumentech a úlohách.

Uvedená koncepce nabízí uživatelům z oblasti publikačního průmyslu prakticky neomezené možnosti aplikací. Mohou to být jednoduché úlohy typu zjišťování typů souborů a jejich roztřídění do složek až po komplexní operace, zajišťující přípravu souborů pro osvit (převod RGB-CMYK, kontrola fontů, kompletování podkladů, přesun do horké složky RIPu apod.). Workflow řešení může být navrženo tak, že uživatel jen přetáhne dokumenty do zvoleného layoutu a dál se o nic nestará. Sestavení layoutu je velmi snadné a intuitivní, a tak jej mohou dobře zvládnout i osoby bez programátorských schopností. (Grafika on-line)

MarkzScout
zpět na Doplňky