Quentin.czPřehled produktů v sortimentu společnosti QuentinProdejní síť

QuarkXPress Passport 6

Problémy odstraněné v QuarkXPress 6.1

Tento seznam je soupisem chyb předchozích verzí, které byly odstraněny v updatu na verzi 6.1. Týká si čistě "international" části aplikace QuarkXPress Passport. Anglický originál naleznete zde.

Ochrana proti kopírování a aktivace

pouze Mac OS X: Při aktivaci aplikace QuarkXPress přes proxy server (používá se k připojení k Internetu prostřednictvím dedikovaného spojení v lokálních sítích [LAN]) , se nyní jednotlivé znaky hesla v dialogové okně "Aktivace" zobrazují jako hvězdičky (asterisks - *). Aplikace QuarkXPress není neočekávaně ukončena při smazání hesla v dialogovém okně "Aktivace".

^ Zpět

Vytváření dokumentu

pouze Mac OS X: Vytvoření sestavy (layoutu) se zatrhnutím volby "Dvoustránky" (Facing Pages) v dialogovém okně "Nový projekt" již nevede k neočekávanému ukončení aplikace .

^ Zpět

Otevírání a ukládání

 • QuarkXPress nyní otevírá korektně knihovny verze 5.0, které obsahují prvky formuláře jako jsou textová pole, tlačítka a rozbalovací nabídky.
 • Již nedochází k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress při otevírání dokumentu předtím uloženého v QuarkXPress 6.0.
 • Byla vyřešena celá řada problémů spojených s ukládáním dokumentů lokálně a jejich opětovným otevíráním po síti.

^ Zpět

Grafika a obrázky

 • Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena při importu, obnově, tisku nebo sbalení obrázků ve formátu JPEG vytvořených aplikací Adobe Photoshop.
 • pouze Windows: Vkládání obrázkových souborů z jiných aplikací s použitím funkce zkopíruj a vlož (copy and paste) či OLE již nevede k poškození dokumentu ani k neočekávanému ukončení aplikace.

^ Zpět

Používání tabulek

pouze Mac OS X: Vytváření tabulek s použitím myši nyní proběhne korektně.

Nástroje a palety
pouze Windows: Již nedojde k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress v případě, že je v paletě "Knihovna" (Library) více "Značek" (Labels) než kolik se jich vejde do rozbalovací nabídky.

^ Zpět

PDF import a export

 • Jestliže exportujete EPS soubor s vloženým obrázkem formátu TIFF jako PDF soubor v základním (default) nastavení nedojde již více k posunu obrázku.
 • Jestliže jste v předchozí verzi exportovali sestavu (layout), která obsahovala velmi objemný obrázek formátu TIFF či EPS (60 MB a více) do PDF, následně toto PDF znovu importovali do sestavy (layoutu) aplikace QuarkXPress a poté vytiskli separace, došlo k selhání tisku souboru. Tento problém byl odstraněn.
 • pouze Windows: OpenType písma s outlinem TrueType a také většina TrueType písem se nyní korektně vkládá při použití funkce "Uložit do PDF" (Export as PDF ).
 • Jestliže jste v předchozích verzích aplikace importovali PDF soubor vytvořený z dokumentu Adobe Photoshop, ve kterém byly použity OpenType písma s postscriptovým outlinem a poté soubor vytiskli, nebyl text napsaný OpenType písmem v postscriptovém outlinu vytištěn správně. Problém je nyní vyřešen a text se tiskne korektně.
 • pouze Mac OS X: Při importu rozsáhlých obrázků ve formátu TIFF do vybrané sestavy (layoutu) a jejich následném uložení jako PDF (export it as a PDF; File > Export > Layout as PDF) s použitím základních (default) exportních nastavení se nyní vygeneruje PDF soubor správně.
 • Jestliže jste v předchozích verzích tiskli PDF soubor vytvořený z Photoshop dokumentu, který obsahoval OpenType písma TrueType nebo PostScriptového outlinu na PostScriptovou tiskárnu, objevila se chybová hláška "Písma nejsou vložena do PDF" (Fonts not embedded in the PDF) a písma nebyla vytištěna. Tento problém je vyřešen.

^ Zpět

Text a typografie

 • pouze Mac OS X: Zvolíte-li text v textovém rámečku a zvětšíte velikost textu na 128 pt a větší, nedojde již více ke změně barvy textu.
 • pouze Mac OS X: Při vkládání znaků s diakritikou v písmech Arial, Geneva nebo Courier se nyní zobrazí diakritika správně a bez oříznutých vršků.
 • pouze Mac OS X: Vložíte-li text s akcentovanými znaky v postscriptovém písmu a následně jej zvětšíte na 80 pt a více, nedojde již více k posunu z účaří (baseline).
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, je-li použito písmo jehož název v rodině písem je delší než 127 znaků.
 • Odstranění části zřetězeného textu v předloze stránky nebo volba "Žádný" (None) v kontextové nabídce (Položka Nabídka - Item menu) již více nepoškodí dokument.

^ Zpět

Nabídky a dialogová okna

 • Nyní je možné změnit jméno EPS v dialogovém okně "Uložit stránku jako EPS" (Save Page as EPS).
 • V aplikaci QuarkXPress je nyní dostupná záložka OPI . V předchozích verzích se tato záložka nezobrazila v případě, že byly v ovládacím panelu jazykové vlastnosti nastaveny na "English (United Kingdom)" v prostředí Windows nebo "UK" v prostředí Mac OS.
 • Po změně jazyka aplikace (program language), se již nadále nebude společně s otevřením palety "Vrstvy" (Layers) otevírat také nápověda aplikace QuarkXPress.

^ Zpět

Tisk a výstup

 • pouze Windows: V předchozích verzích se přímé barvy (spot colors) nezobrazily v paletě barev (Color palette) jestliže jste do obrázkového rámečku importovali PDF soubor s přímými barvami založenými na starých knihovnách Pantone a poté takovou stránku uložili do EPS. Tato chyba byla odstraněna.
 • pouze Windows 2000: Písma typu TrueType již nejsou nahrazována písmem Courier, při tisku na síťovou tiskárnu s použitím tiskových služeb Windows 2000 (Windows 2000 print services).
 • pouze Mac OS X: Dialogové okno "Print Status" zobrazuje nyní správně název tiskové úlohy ve frontě. V předchozích verzích zobrazovalo dialogové okno "Print Status" během tisku prostřednictvím služby AppleTalk, vytváření PostScriptu, či zavádění místo správného jména pouze "Neznámý" (Unknown). Tento problém byl odstraněn.
 • Jestliže jste v předchozích verzích vytvořili PDF soubor s použitím OpenType písem postscriptového outlinu bez zatržení volby "Vložit všechna písma" (Embed all fonts; Job Options tab > Font Options area), poté takto vytvořený PDF soubor importovali do aplikace QuarkXPress a vytiskli na postscriptové tiskárně, byla písma nahrazena písmem Courier i v případě, že byla potřebná písma v systému k dispozici. Tento problém byl odstraněn.
 • V předchozích verzích nebyly tiskové úlohy zpracovány ve správném pořadí, jestliže byly v "Předvolbách -> Ovládání" vloženy nestandardní hodnoty "Oddělovačů rozsahu stránek" (Sequential nebo Nonsequential fields; Preferences > Interactive). Tento problém byl odstraněn.
 • V předchozích verzích aplikace QuarkXPress se tiskla hláška "type check alert" na místo aktuální tiskové úlohy při tisku Monotone, Duotone, nebo Multitone EPS obrázků na postscriptovou tiskárnu. Tento problém byl odstraněn.

^ Zpět

Spouštění aplikace

 • pouze Mac OS X: QuarkXPress se nyní korektně spustí zvolíte-li jako první jazyk "French Canada" a "Canadian-CSA" rozložení klávesnice.
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena při startu, je-li na Vašem počítači instalováno poškozené písmo.
 • pouze Mac OS X: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, je-li na Vašem počítači nainstalováno velké množství písem.
 • pouze Windows: Použití "Window Blinds" nadále nevede k neočekávanému ukončení aplikace QuarkXPress.
 • Nyní je možné instalovat U.S. English verzi aplikace QuarkXPress kromě na anglický (Spojené Státy) také na francouzský (Kanada), portugalský (Brazílie) a španělský systém.

^ Zpět

Knihy a seznamy

pouze Windows 2000: Aplikace QuarkXPress již není neočekávaně ukončena, jestliže klepnete na tlačítko "Tisk kapitol" v paletě "Kniha" (Print Chapters, Book palette) jsou-li vybrány některé kapitoly.

^ Zpět

Hyperlinky

Hyperlinky (odkazy) nyní pracují správně, přepnete-li tiskovou sestavu na webovou. V předchozích verzích byla cesta odkazu nastavena jako absolutní, nyní aplikace QuarkXPress správně zachová lokální cestu k odkazu.

^ Zpět

Skriptování

 • V předchozích verzích došlo k neočekávanému ukončení aplikace, jestliže byl spuštěn skript obsahující příkaz pro tisk předlohy. Tento problém si již více nevyskytuje.
 • V předchozích verzích tiskla aplikace QuarkXPress druhou mocninu počtu kopií požadovaných příkazem AppleScriptu. Tento problém byl odstraněn.

^ Zpět

RTF filtr

pouze Mac OS 10.2.6: Byl-li v předchozích verzích aplikace QuarkXPress importován RTF soubor s použitím příkazu "Import textu" (Get Text) v novém tiskovém projektu, nezobrazily se v paletě barev (Color palette) správné názvy použitých barev. Tento problém je již odstraněn.

^ Zpět


Správa licencí

QuarkXPress Passport 6.5 CZ je dodáván bez hardwarového klíče.

Aktualizace 6.5.2 CZ

Nové vlastnosti, instalátory, návody.
Více zde >

Hardwarový klíč

Výměny, typy, verze
Více zde >