Autorské poplatky

Autorské poplatky

V roce 2006 vyšla pod číslem 488/2006 ve Sbírce zákonů vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Vyhlášením nabyla účinnosti. V listopadu 2008 byla tato vyhláška upravena novou vyhláškou 408/2008.

VYHLÁŠKA 488/2006 Sb.

ze dne 16. října 2006,
kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:

Přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin a výše paušální odměny

§ 1

1) Odměna z tiskárny s inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a) do 2 000 Kč 45 Kč,

b) nad 2 000 Kč do 6 000 Kč 120 Kč,

c) nad 6 000 Kč do 10 000 Kč 240 Kč,

d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč,

e) nad 20 000 Kč 900 Kč.

2) Odměna z tiskárny s jinou než inkoustovou technologií tisku, umožňující zhotovení tiskové rozmnoženiny z jiného než tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a) do 5 000 Kč 120 Kč,

b) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 225 Kč,

c) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 450 Kč,

d) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 900 Kč,

e) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 1 650 Kč,

f) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 2 560 Kč,

g) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 3 570 Kč,

h) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 5 250 Kč,

i) nad 200 000 Kč 6 750 Kč.

§ 2

Odměna z kopírovacího přístroje, který neumožňuje zhotovení jiné než tiskové rozmnoženiny z tiskového podkladu, činí u přístroje s průměrnou cenou bez daně z přidané hodnoty

a) do 2 500 Kč 120 Kč,

b) nad 2 500 Kč do 5 000 Kč 240 Kč,

c) nad 5 000 Kč do 10 000 Kč 450 Kč,

d) nad 10 000 Kč do 20 000 Kč 900 Kč,

e) nad 20 000 Kč do 40 000 Kč 1 800 Kč,

f) nad 40 000 Kč do 70 000 Kč 3 300 Kč,

g) nad 70 000 Kč do 100 000 Kč 5 100 Kč,

h) nad 100 000 Kč do 150 000 Kč 7 500 Kč,

i) nad 150 000 Kč do 200 000 Kč 10 500 Kč,

j) nad 200 000 Kč 13 500 Kč.

§ 3

Vícefunkční přístroj, který umožňuje zhotovení tiskové rozmnoženiny oběma způsoby uvedenými v § 1 a 2, se zpoplatňuje stejně jako přístroje uvedené v § 2.

Nenahrané nosiče záznamů a výše paušální odměny

§ 4

1) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukových záznamů činí u nosiče

a) s délkou záznamu do 60 minut 1,50 Kč,
b) s délkou záznamu nad 60 minut 2 Kč.

2) Odměna z nenahraného analogového nosiče zvukově obrazových záznamů činí u nosiče

a) s délkou záznamu do 180 minut 3 Kč,
b) s délkou záznamu nad 180 minut 4 Kč.

§ 5

1) Odměna z nenahraných optických nosičů činí v případě

a) CD všech formátů bez možnosti přepisování 0,40 Kč,
b) CD všech formátů s možností přepisování 2 Kč,
c) DVD všech formátů bez možnosti přepisování 1 Kč,
d) DVD všech formátů s možností přepisování 5 Kč,
e) minidisku 4 Kč.

2) Z nezabudovatelného paměťového média a z paměťového média zabudovaného nebo zabudovatelného do přístroje, pokud toto médium není zpoplatněno v rámci zpoplatnění přístroje podle § 6, se platí odměna 6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity.

3) Z pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače se platí odměna 10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity.

§ 6

Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů

1) Přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jsou

a) přístroje k zhotovování rozmnoženin na magnetickou pásku,

b) zařízení pro zápis dat na optické nosiče a paměťové karty nezabudovatelné do osobního počítače,

c) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudovatelné do osobního počítače,

d) zařízení pro zápis dat na optické nosiče zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene c),

e) přístroje k zhotovování rozmnoženin na zabudovaný pevný disk nebo paměťovou kartu,

f) pevné disky zabudovatelné do osobního počítače,

g) pevné disky zabudované do osobního počítače, pokud nebyly již zpoplatněny podle písmene f),

h) rozhlasové a televizní přijímače, které umožňují zhotovení záznamu vysílání.

2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na mobilní telefony.

§ 7

Všechny sazby odměn v této vyhlášce jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Štěpánek v. r.

VYHLÁŠKA 408/2008 Sb.

ze dne 6. listopadu 2008,
kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

Ministerstvo kultury stanoví podle § 25 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.:

Čl. I


Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo „přepisování“ vkládají slova „a ostatních nepřepisovatelných optických nosičů“.

2. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo „přepisování“ vkládají slova „a ostatních přepisovatelných optických nosičů“.

3. V § 5 odst. 2 se slova „6 Kč za každých započatých 512 MB kapacity“ nahrazují slovy „1,50 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 90 Kč“.

4. V § 5 odst. 3 se slova „10 Kč za každých započatých 40 GB kapacity“ nahrazují slovy „0,15 Kč za každý započatý 1 GB kapacity, nepřesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta„Přesahuje-li kapacita pevného disku nezabudovatelného do osobního počítače 1 TB, platí se odměna 150 Kč a dále 0,10 Kč za každý započatý 1 GB kapacity přesahující kapacitu 1 TB tohoto pevného disku.“.

5. V § 6 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo „analogové“.

6. V § 6 odst. 1 písm. c) a d) se za slova „nosiče“ vkládají slova „a paměťové karty“.

7. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „nebo paměťovou kartu“ nahrazují slovy „ , paměťovou kartu nebo optický nosič“.

8. V § 6 odst. 2 se slovo „mobilní“ nahrazuje slovy „digitální kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a bezdrátové“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pokud jsou tato zařízení dodávána s paměťovým médiem, odměna se platí pouze z kapacity přiloženého média dle § 5 odst. 2.“.

Čl. II


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:
Mgr. Jehlička v. r.